Przez doradztwo i consulting pomagamy w rozwiązywaniu problemów

Biuro prawne „AGAMI” to przede wszystkim doświadczony zespół, łączący wiedzę z zakresu prawa oraz informatyki. Naszą specjalnością jest bezpieczeństwo danych osobowych. Doskonale rozumiemy procesy i potrzeby biznesowe, proponujemy naszym Klientom rozwiązania dostosowane do ich oczekiwań i rodzaju działalności. Suma doświadczeń naszego zespołu oraz jego potencjał to gwarancja satysfakcji Klienta i podstawa jego zaufania.
Prowadzimy kompleksową obsługę. Oferujemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, audyty ochrony danych, przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz jej wdrożenie. Zajmujemy się także doradztwem i consultingiem w obszarze zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji i zagadnień prawnych. Motorem działania naszej firmy jest partnerstwo i indywidualne podejście do klienta. Zgromadzone przez niego dane osobowe, dzięki naszej wiedzy, skrupulatności, doświadczeniu mają szanse być właściwie zabezpieczone. Klienci, którzy powierzą nam opiekę w tym zakresie mogą liczyć na stworzenie i usystematyzowanie procedur, które będą gwarantować właściwe zarządzanie danymi osobowymi. Zyskują również redukcje ewentualnych kosztów, z którymi trzeba byłoby się liczyć w przypadku różnych problemów wynikających np. z wycieku danych osób fizycznych. Gwarantujemy zabezpieczenie ich nie tylko od strony technicznej. Zajmiemy się także przygotowaniem analiz potrzeb danego przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy innego podmiotu, który na co dzień ma do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.
Świadczymy usługi dla naszych Klientów od lat. Wiedzę wspieramy praktycznym doświadczeniem oraz wysokimi standardami obsługi. Na rynku działamy już wystarczająco długo, aby poznać bolączki właścicieli firm, osób zarządzających organizacjami i innymi podmiotami, nie do końca radzących sobie z nałożonym na nich obowiązkiem właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze w tym obszarze stosowana jest właściwa polityka. Brak odpowiedniej ochrony danych osobowych skutkuje bardzo często niepotrzebnymi problemami natury prawnej, nierzadko mającymi swój finał na sali sądowej, roszczeniami finansowymi i innymi przypadkami.
Ochrona danych osobowych – postaw na specjalistów takich jak my!

Ochrona danych
osobowych -
obowiązek prawny

Obowiązkiem każdej organizacji, firmy i osoby przetwarzającej dane osobowe jest adekwatne do wymogów prawnych postępowanie z tymi danymi i ich odpowiednie zabezpieczenie. Naszą specjalnością jest profesjonalna ochrona danych osobowych. Prowadzimy kompleksową obsługę, w tym szkolimy, w powyższym zakresie. Zajmujemy się także doradztwem i consultingiem w obszarze zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz problemów prawnych.
Zasada ochrony danych osobowych została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa dzięki art. 51 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., który stanowi:

Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (ust. 1). Każdy ma prawo dostępu do
dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa (ust. 3).
Ponadto:
Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 4)

Europejskie ustawodawstwo również wyraziło konieczność ochrony danych osobowych. Artykuł 8 Karty Praw Podstawowych stanowi:

Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą (ust. 1). Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania (ust. 2).
Od 25 maja 2018 r. konkretyzacją powyższych norm są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Rozporządzenie ma służyć zapewnieniu jednolitego, minimalnego poziomu ochrony prywatności osób fizycznych, których dane są przetwarzane oraz zapewnić swobodny przepływ tych danych pomiędzy krajami członkowskimi Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG) oraz szereg przepisów krajowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zawiera szereg zapisów w zakresie przetwarzania danych osób fizycznych. Obejmuje to wszystkie informacje, które pozwalają na wskazani konkretnej osoby, zawarte zarówno w formie elektronicznej (jak zdjęcia, filmy, pliki tekstowe itp.), papierowej (jak listy, dokumenty itp.) jak i słownej, w czasie rozmowy.