Generalny Inspektor Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest centralnym, jednoosobowym organem administracji publicznej powołanym w celu:

 • kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 • wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych
 • zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.5)
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji
 • prowadzenia rejestru zbioru danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach
 • opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych
 • inicjowania i podejmowania przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych
 • uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Szczegółowe zasady działania i kompetencje GIODO określone są w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.


Generalny Inspektor, z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, ma prawo nakazać - w drodze decyzji administracyjnej - przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:

 • usunięcie uchybień
 • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych
 • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe
 • wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
 • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom
 • usunięcie danych osobowych

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę