Czym są dane osobowe?

Dane osobowe zostały zdefiniowane w RODO. Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Określenie: "wszelkie informacje" podkreśla, że danymi osobowymi będą jakiekolwiek dane dotyczące danej osoby, zarówno dotyczące jej cech charakteru, życia prywatnego, zawodowego, jak i stosunków majątkowych. Będą nimi zarówno aspekty językowe i pozajęzykowe, a więc nie tylko imię, nazwisko, adres, ale też, np: linie papilarne lub wizerunek.

Kolejnym elementem definicji jest możliwość odniesienia tych informacji do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny (np: PESEL) albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne (np: charakterystyczny wygląd), fizjologiczne (np: grupa krwi), umysłowe (np: iloraz inteligencji), ekonomiczne (np: status majątkowy), kulturowe (np: poglądy filozoficzne), społeczne (np: pochodzenie).

Daną osobową będzie więc każda informacja, która pozwala na zidentyfikowanie osoby fizycznej, nawet pośrednio przy uwzględnieniu innych posiadanych informacji. Daną osobową może stanowić np: adres IP komputera, zdjęcie, a nawet adres email (w szczególności jeśli składa się z imienia i nazwiska), jeśli ich wykorzystanie pozwoli na identyfikację konkretnej osoby. Unormowania RODO dotyczą wyłącznie ochrony danych osób fizycznych.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę