Administracja danymi osobowymi - AGAMI

Administrator bezpieczeństwa informacji - właściwy nadzór nad  danymi osobowymi

Outsourcing funkcji ABI – pozwala na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa z uwagi na niezależność w realizacji zadań
W oparciu o art. 36 ust. 3 UODO administrator danych osobowych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Administrator bezpieczeństwa informacji jest to osoba fizyczna wskazana przez administratora danych (podmiot) w celu nadzorowania przestrzegania obowiązków dotyczących przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Każdy administrator ma obowiązek wyznaczyć ABI, chyba że to on sam wykonuje takie czynności, przy czym samodzielne wykonywanie zadań ABI w praktyce jest możliwe tylko wtedy, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Profesjonalny outsoursing usług ABI – stały nadzór nad ważnymi informacjami


Nasza firma oferuje Państwu usługi, które polegają na przejęciu obowiązków spoczywających na administratorze bezpieczeństwa informacji (ABI), czyli czuwanie nad informacjami ważnymi dla danego klienta. Gwarantujemy stałą opiekę doświadczonego pracownika, który będzie realizował swoje działania w formie wizyt roboczych w siedzibie Klienta. Dodatkowo - z udziałem specjalistów z naszego zespołu - będzie administrator bezpieczeństwa informacji sporządzał wymagane dokumenty i opinie.

 


Główne obowiązki ABI, których realizację możemy przejąć:

 • opracowanie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych,
 • wsparcie w nadzorowaniu przestrzegania zasad, które zostały określone w polityce bezpieczeństwa, a także instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • pomoc w rzetelnej realizacji zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji osób upoważnionych,
 • przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych do GIODO i aktualizacja już zarejestrowanych zbiorów danych,
 • prowadzenie korespondencji z GIODO,
 • weryfikacja procesu udostępniania dokumentów, które zawierają dane osobowe,
 • wystawianie opinii wzorów dokumentów, a szczególnie odpowiednich klauzul w tych dokumentach, które dotyczą ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez poszczególne działy organizacyjne Zleceniodawcy,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych,
 • uczestniczenie w przeprowadzanych kontrolach GIODO,
 • współpracę z Działem IT w zakresie tych obszarów IT, które są ściśle powiązane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych,
 • prowadzenie wewnętrznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wspieranie innych działów Zleceniodawcy związanych z ochroną danych osobowych,
 • nadzorowanie aktualnych procesów przetwarzania danych,
 • tworzenie procedur i wewnętrznych instrukcji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Niezależna kontrola nad bezpieczeństwem danych osobowych

Atutem outsourcingu obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji jest to, że pełni on swoją funkcję oraz realizuje zadania związane jest z  wykonywaniem czynności kontrolnych w obszarze ochrony danych w sposób w pełni niezależny. Dzięki gwarancji niezależności ABI od jednostek, które są kontrolowane wykorzystanie usług firmy zewnętrznej przyczynia się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa firmy i istotnymi dla niej informacjami..


Główne korzyści outsourcingu usług ABI to:

 • zapewnienie kompleksowej obsługi w obszarze bezpieczeństwa informacji i danych osobowych
 • zabezpieczenie przed ryzykiem odejścia specjalisty ds. ochrony danych osobowych
 • brak kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji specjalisty, obniżenie kosztów  z tytułu podnoszenia wiedzy pracowników, stały koszt realizacji usługi i jej ciągłość, eliminacja przerw urlopowych, zwolnień itp.
 • możliwość redukcji kosztów - eliminacja kosztów pracowniczych
 • możliwość stałego dostępu do specjalistycznej wiedzy
 • ochrona interesów Klienta w umowach z partnerami i klientami
 • optymalizacja funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Główne cechy usługi:

 • wykwalifikowani i doświadczeni doradcy
 • klarowny sposób działania, a także dostępność i łatwość komunikacji
 • stała gotowość do pracy w siedzibie Klienta.
  Funkcję administratora danych osobowych możemy pełnić praktycznie w każdym sektorze: oświaty i szkolnictwa wyższego, administracji publicznej, ochronie zdrowia. Przyjmujemy również zlecenia od małych i średnich przedsiębiorstw, firm komercyjnych, logistycznych, maklerskich, banków i innych instytucji finansowych. Biuro prawne AGAMI gwarantuje profesjonalny nadzór oraz doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych z bezpieczeństwem informacji dotyczących danych osobowych. Niezależny administrator, czuwający nad danymi osobowymi, to inwestycja, którą trudno jednoznacznie wycenić. Daje z pewnością spokój właścicielom firm i innym osobom zarządzającym w temacie profesjonalnego i zgodnego z wytycznymi ustawodawcy zabezpieczenia poufnych informacji dotyczących pracowników oraz klientów. Kontrolowany dostęp do nich na podstawie ustalonych procedur uchroni dany podmiot przed niepotrzebnymi skutkami prawnymi wynikającymi z zaniedbań w tym obszarze.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę