5. Obsługa ABI

W oparciu o art. 36 ust. 3 UODO administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). ABI jest to osoba fizyczną wskazaną przez administratora danych (firmę) do nadzorowania przestrzegania obowiązków zabezpieczenia danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Każdy administrator musi wyznaczyć ABI, chyba że sam wykonuje te czynności, przy czym samodzielne wykonywanie zadań ABI jest możliwe jeżeli administratorem danych jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Oferujemy Państwu usługę polegającą na przejęciu obowiązków spoczywających na administratorze bezpieczeństwa informacji (ABI). Zapewniamy stałą opiekę doświadczonego pracownika, który realizuje swoje działania w formie wizyt roboczych w siedzibie Klienta, ponadto – przy udziale specjalistów z naszego zespołu - sporządza niezbędne dokumenty i opinie.

Główne obowiązki ABI, których realizację możemy przejąć:

 • aktualizowanie polityki bezpieczeństwa,
 • aktualizowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • pomoc w nadzorowaniu przestrzegania zasad określonych w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • pomoc w prawidłowej realizacji zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia i aktualizacji ewidencji osób upoważnionych,
 • nadzorowanie procesu udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe,
 • przygotowywanie nowych wniosków zgłoszeń rejestracyjnych do GIODO i dbanie o aktualizowanie już zarejestrowanych zbiorów danych,
 • prowadzenie korespondencji z GIODO,
 • opiniowanie wzorów dokumentów, w tym w szczególności odpowiednich klauzul w dokumentach dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez poszczególne działy organizacyjne Zleceniobiorcy,
 • współpracę z Działem IT - w zakresie tych obszarów IT, które ściśle wiążą się z ochroną danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,
 • uczestniczenie w kontrolach GIODO,
 • prowadzenie wewnętrzne audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • nadzorowanie bieżących procesów przetwarzania danych,
 • wspieranie innych działów Zleceniobiorcy w obszarach powiązanych z ochroną danych osobowych,
 • tworzenie procedur i wewnętrznych instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych.

Atutem outsourcingu obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) jest fakt, iż głównym zadaniem ABI jest wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie zabezpieczenia danych, a więc powinien on mieć pozycję niezależną od pionów, które kontroluje, stąd skorzystanie z usług firmy zewnętrznej może przyczynić się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa firmy.

Główne korzyści outsorcingu usług administratora bezpieczeństwa informacji ABI to:

 • gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych
 • zabezpieczenie przed odejściem specjalisty ds. ochrony danych osobowych
 • redukcja kosztów - brak kosztów pracowniczych
 • brak kosztów podnoszenia kwalifikacji specjalisty, redukcja kosztów podnoszenia wiedzy pracowników, stały koszt świadczenia usługi, ciągłość usługi, brak przerw urlopowych, zwolnień itp.
 • stały dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • zabezpieczenie interesów Klienta w umowach z partnerami i klientami
 • optymalizacja funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Główne cechy usługi:

 • wysokokwykwalifikowani doradcy
 • duże doświadczenie praktyczne
 • przejrzysty sposób działania, dostępność i łatwość komunikacji, gotowość do pracy w siedzibie Klienta.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę